Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2020

woensdag 6 november, 2019

“Maasgouw leeft” is de titel van de programmabegroting en er gebeurt inderdaad heel veel in de gemeente Maasgouw vóór de burgers. Maar naar onze mening zou er nog meer mogen gebeuren samen met de burgers. Het begrip burgerparticipatie zou naar onze mening nog meer uitgebouwd mogen worden. Daar ligt wat ons betreft de uitdaging voor de komende periode. Wij gaan ons daar zeker voor inzetten en we hopen met ons ook de andere partijen, het college en de ambtelijke organisatie.


SOCIALE COHESIE

Aanpak van eenzaamheid 

Eenzaamheid, het is een steeds groter wordend probleem ook binnen onze gemeente  en dat moet doorbroken worden. De signalering is daarbij zeer cruciaal.  We zijn daarom ook blij dat ingezet wordt op het trainen van de medewerkers Sociaal Domein en het Sociaal Wijkteam in het herkennen en bestrijden van eenzaamheid.

Jeugdzorg

In de programmabegroting wordt aangegeven dat alle jeugdigen van Maasgouw passende hulp en ondersteuning kunnen krijgen zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en netwerk. Dat vinden wij als NLM een goede insteek, we vinden dat kinderen zoveel mogelijk moeten kunnen opgroeien in hun eigen gezin en indien nodig de ouders daarin ondersteund worden. 

Alle mogelijkheden moeten gebruikt worden om te voorkomen dat binnen gezinnen problemen verergeren en kinderen de dupe worden. Soms kunnen ergere problemen voorkomen worden als de ouders een dag in de week of af en toe een weekend ontlast worden. De organisatie buurtgezinnen.nl past hier perfect in en zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. Zij brengen vraaggezinnen en steungezinnen bij elkaar en verzorgen verdere begeleiding. Het inzetten van deze vorm van hulp voorkomt dat er in een later stadium veel hogere kosten gemaakt moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uithuisplaatsing. Buurtgezinnen.nl kan een proeftuin voor 2 jaar opzetten voor onze gemeente die daarna geëvalueerd wordt. We vinden dan ook dat we niet hoeven te wachten op het resultaat van andere gemeenten, want iedere gemeente is anders. En ieder geholpen kind is er één. Wij dienen dan ook een motie in en verzoeken het college om Buurtgezinnen.nl als nieuw beleid op te pakken en uit te zoeken wat de kosten hiervan zijn. En ten tweede om uiterlijk 1 april hiermee terug te komen naar de raad in de vorm van een Raadsvoorstel met verzoek voor de benodigde middelen. Gezien de meevaller uit het gemeentefonds is er naar onze mening geld voor beschikbaar.

Project huisvesting verenigingen Wessem 

NLM is niet tevreden met de gang van zaken omtrent dit project. Er was een kaderstelling gekoppeld aan het bedrag van 4,6 mln . Die kaderstelling was gericht op draagvlak, integraliteit en duurzaamheid van de oplossing.  Nu blijkt dat het project om verschillende redenen niet haalbaar is binnen die 4,6 mln, is het nieuwe kader puur financieel van aard. Wij vinden dat zeer jammer. En we hopen dat er snel een oplossing komt voor de verenigingen van Wessem, want een goede accommodatie is ook zeer belangrijk voor de binding in een kern.

WOON- EN LEEFKLIMAAT

Sociale huurwoningen

In de programmabegroting wordt wat woningbouw betreft € 50.000 uitgetrokken om in samenwerking met de woningcorporatie Wonen Limburg 10 tijdelijke woningen te realiseren in Maasbracht. Die woningen zijn voor doelgroepen die niet terug kunnen vallen op de reguliere woningvoorraad. Nieuw Links Maasgouw zou graag zien dat er in de begroting ook aandacht is voor het probleem van de mismatch in de woonsituatie bij de sociale doelgroep, die wel is aangewezen op het reguliere woningaanbod. Die mismatch is geconstateerd in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg die de raad op 2 juli heeft vastgesteld. Het aandeel van ouderen binnen de sociale doelgroep is groter dan binnen het totale huishoudensaantal. Het aantal ouderenhuishoudens blijft toenemen in Maasgouw.  Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in een daarvoor geschikte woning.  Daar zit vaak het probleem. Veel van die ouderen hebben nu een koophuis maar hebben niet zo een hoog inkomen. Ze willen hun huis verkopen en in een goedkope kleinere huurwoning  gaan wonen die levensloopbestendig is en duurzamer dan hun huidige woning. Het kan natuurlijk ook gaan om een goedkoop huurappartement met lift maar beide dus met een huurbedrag onder de liberalisatiegrens. Op het moment is 15,5 % van de aantal woningen in Maasgouw een sociale huurwoning. De komende jaren mogen nog 354 woningen gebouwd worden en daarvan zullen er 15 sociale huurwoningen zijn, dat komt neer op 4,2%. Dat is veel te weinig. We verzoeken het college dan ook met onze motie om bij de nog te realiseren woningbouwplannen in totaal 10% sociale huurwoningen te realiseren,  dat dus neerkomt op 35 woningen in plaats van 15. 

Meekoppelkansen bij hoogwatermaatregelen 

In de begroting wordt gesproken over een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor het gebied tussen Thorn en Wessem en aan de Maasboulevard Wessem. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse kan worden uitgevoerd vooruitlopend op besluiten die genomen worden door hogere overheden. NLM vindt deze Maatschappelijke Kosten Baten Analysewat voorbarig als nog niet duidelijk is wat in betreffende gebieden precies gaat gebeuren. We vinden dat de gemeente nu het signaal afgeeft alsof de beslissingen al zijn genomen.

Het Waterschap gaat echter nog in gesprek met een delegatie van de bewoners van Wessem zijnde De Dorpsraad en Behoud Historisch Aanzicht Wessem over de invulling van de hoogwaterbescherming bij de Maasboulevard. Over het retentiegebied tussen Thorn en Wessem wordt pas op zijn vroegst 21 november een besluit genomen door de minister.  De meeste inwoners van Wessem willen geen retentiebekken en ook geen vaste dijk maar een flexibele waterkering. We vinden een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse nu dan ook te vroeg en stellen via een Amendement voor om de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse te schrappen uit de programmabegroting totdat besloten is wat er precies gaat gebeuren in genoemde gebieden. 

Klimaat en Energie

Gemeente Maasgouw is onderdeel van de Regionale Energie Strategie-regio Noord- en Midden Limburg, die een strategie op moet stellen die moet leiden tot  o.a. een CO2 reductie van tenminste 49 % in 2030 t.o.v. 1990. Zoals vermeldt in het Nationale klimaatakkoord, de vertaling van het klimaatakkoord van Parijs.  Dit zal bereikt worden door allereerst veel energie te besparen en vervolgens een groot aandeel van de resterende energie duurzaam op te wekken.

In het tweede kwartaal 2020 moeten alle RES-regio’s een conceptplan (bod) indienen waarin zij onderbouwd aangeven wat de potentiëlen zijn binnen de regio en wat dus de concrete bijdrage is aan de Nationale doelstellingen. Graag waren we eerder betrokken geweest bij het formuleren van uitgangspunten voor de RES. In deze uitgangspunten zouden wij het accent willen leggen op de maatschappelijke en sociale aspecten van de energietransitie, op de invloed die de energietransitie heeft op de manier waarop wij met elkaar samen leven: hoe we wonen, leven, hoe we ons verplaatsen etc.  We willen benadrukken dat de energietransitie kansen biedt: kansen voor gemeenschapsontwikkeling, kansen voor een toekomstbestendige lokale economie, kansen voor verbetering van de leefsituatie voor iedereen.

Daarnaast zijn bijvoorbeeld klimaatadaptatie en biodiversiteit belangrijke thema’s.  Bij de uitvoering van energietransitieplannen in de openbare ruimte is de invulling van deze thema’s slim koppelbaar. Enerzijds willen wij klimaatverandering tegengaan, anderzijds ervaren wij de verandering van het klimaat nu al (wateroverlast, droogte) en moeten wij hierop anticiperen. Door zaken integraal te benaderen ontstaan win-win situaties. Bovendien ligt deze werkwijze in de lijn van de aankomende Nationale Omgevingsvisie.

Daarom hopen wij dat binnen onze gemeente bij de uitvoering van ruimtelijke plannen koppelkansen worden benut waarbij winst kan worden geboekt voor diverse (klimaat)thema’s. 

Graag willen wij, van de portefeuillehouder de toezegging, dat een checklist wordt opgesteld die gebruikt kan worden bij (her)inrichting van de openbare ruimte en bij zowel planvorming/ontwikkeling als besluitvorming wordt toegepast. Wij zien in deze checklist graag diverse duurzaamheids- en klimaatgerelateerde thema’s terugkomen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie etc.  

ECONOMIE, ARBEID EN INKOMEN

Parkeerplaats Fun Beach Panheel 

Op drukke dagen bij warm weer doen zich parkeerproblemen voor in de omgeving van Fun Beach Panheel. Er ontstaan verkeersonveilige situaties in de omgeving.  Door een afgesloten overeenkomst in het verleden heeft de gemeente de verplichting om die problematiek op te lossen en te bekostigen.  Het is de bedoeling dat er een extra parkeerterrein aangelegd gaat worden. De kosten gaan oplopen tot €600.000. NLM wil ook dat de parkeeroverlast wordt opgelost en stemt dus in met de verhoging van de raming.  Maar we  hebben ook gezocht naar een mogelijkheid om de investering terug te verdienen. Aangezien er tegenwoordig bij alle uitstapjes en dagtripjes betaald moet worden om te parkeren en zo ook de bezoekers die niet uit onze gemeente komen mee betalen aan het parkeerterrein verzoeken wij het college via een motie om te onderzoeken of de opbrengsten van een betaald parkeerterrein opwegen tegen de kosten daarvan. Een bijkomend voordeel zou verder kunnen zijn dat het fietsgebruik toeneemt.

Aanpak armoede 

NLM is blij met het voorgestelde beleid op gebied van armoedebestrijding en schulden. In december gaat daar de inhoudelijke discussie over plaatsvinden in de Raad maar wij zijn voor de meest uitgebreide variant nummer 3. Dit is ook de duurste maar we vinden dat we die best kunnen betalen door de meevaller uit het gemeentefonds. Verder hopen wij dat in dit beleid ook de acute noodhulp via een Noodloket wordt meegenomen. In een artikel in De Limburger stond vermeld dat de gemeente Maasgouw ook nadenkt over invoering van een dergelijk loket. Wij zouden dat een goed initiatief vinden om op te pakken indien nodig in samenwerking met de andere MER-gemeenten.

Lokale heffingen

Aangezien wij een meevaller hebben uit het gemeentefonds die ervoor kan zorgen dat de begroting sluitend is vinden wij als NLM de verhoging van 1,5 % van de OZB niet nodig en dienen we samen met de VVD de motie in.  We vinden dat de burgers niet meer hoeven te betalen dan nodig is.

Dan is er nog de hondenbelasting, waarover de discussie gevoerd gaat worden in de Raad van december, maar NLM vindt dat de hondenbelasting geen melkkoe meer moet zijn. De baten moeten de kosten dekken en niet meer.

Dit waren mijn eerste algemene beschouwingen als fractievoorzitter en raadslid en ik wil tenslotte namens NLM de griffie bedanken voor de ondersteuning en het college van B & W, de ambtenaren en de andere fracties voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar