Programma

1. Zorg en welzijn

Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.

Nieuw Links Maasgouw wil dat mensen die het echt nodig hebben ook zorg krijgen en geholpen worden. Een sociaal hart waar iemand die zorg nodig heeft niet in de kou blijft staan. Waar er geen drempels worden opgeworpen bij zorgaanvragen. Waar er geen wir war meer is aan regels en lange wachttijden. Waar mensen die laaggeletterd zijn of niet met digitale communicatie overweg kunnen, evengoed proactief geholpen worden en hun vragen kunnen stellen. Daarnaast zien we graag dat er meer aandacht komt voor arbeidsreïntegratie op maat voor langdurig werkelozen en dat de sociale omgeving gewaarborgd kan blijven en ondersteund.

Nieuw Links staat voor Goede Betaalbare en Toegankelijke Zorg:

 • De huidige wirwar van regels en regelingen vereenvoudigen en deze toegankelijker maken. Een communicatie naar burgers waarbij men snel weet of men voor zorg in aanmerking komt. Hierbij speciale aandacht voor laaggeletterden en mensen die niet handig zijn met computers en het internet. Juridische en ambtenarentaal moet zoveel mogelijk vermeden worden zodat het weer te begrijpen valt.
 • Maatwerk en persoonlijk contact zijn erg belangrijk voor goede zorg.
 • Voor goede zorg is ook de mantelzorger zeer belangrijk. Nieuw Links Maasgouw vind dat er meer ondersteuning en waardering moet komen voor mantelzorgers.
 • Nieuw Links staat voor het behouden van goede huishoudelijke hulp. Hierbij willen we dat het tijdschrijven (en de gevolgen daarvan) ondergeschikt wordt aan het verlenen van kwalitatieve hulp.
 • Dat er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek wordt gehouden over zorg. Zo komen we erachter of de zorg goed is en welke zaken nog verbeterd of beter afgestemd kunnen worden.
 • Bij alle overwegingen dient het uitgangspunt te zijn dat ongeacht leeftijd en achtergrond de zorg betaalbaar moet zijn.
 • Waarbij zorggelden echt worden gebruikt voor zorg en niet voor projectontwikkeling of algemene middelen van de gemeente Maasgouw.
 • De inkomsten en uitgaven van zorggelden dienen op een transparante manier inzichtelijk en controleerbaar te zijn voor de raad en de burgers van de gemeente.
 • De toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking verbeteren.
 • Kinderopvang moet ook betaalbaar blijven voor iedereen.
 • Jonge kinderen (met taalachterstand) van ouders die niet werken moeten gebruik kunnen blijven maken van VVE (voor- en vroegschoolse educatie).
 • Het voorkomen van school- uitval en begeleiding na schooltijd via sport en huiswerkbegeleiding.
 • Speciale aandacht voor arbeidsreïntegratie op maat voor langdurig werkelozen.
 • In iedere kern een huiskamerproject of andere activiteiten waardoor je gevoelens van eenzaamheid en achterstelling wegneemt.
 • Dat de gemeente zich sterk inzet om oa. buurthuizen, bibliotheken, buurtvereningen, jeugdwerk, zwembaden en scouting te behouden. Deze kunnen mensen een vertrouwde plek bieden en sterk bijdrage aan welzijn.
 • Verenigingen.  Dorpen, buurten en verenigingen aan zet. We ondersteunen burgerinitiatieven. Ze adviseren de gemeente en kunnen als ze dat willen meebeslissen over hun eigen budget. De gemeente informeert dorpen en burgers tijdig over ontwikkelingen in hun omgeving.
 • Multifunctionele dorpscentra voor de toekomst.
 • Sport en cultuur  is belangrijk voor iedereen. Voor zijn/haar gezondheid, ontwikkeling en creativiteit. Bestaande sportieve en culturele activiteiten in de dorpen behouden en ruimte creëren voor nieuwe.
 • Kiezen voor kunst in de gemeente Maasgouw. Meer ruimte voor(amateuristische) kunstuitingen voor een schappelijke prijs.
 • Minder regelgeving bij initiatieven, evenementen en subsidies van/voor verenigingen en instellingen.

2. Stille Armoedebestrijding en minimabeleid

Stille armoede beter in kaart brengen en terugdringen

Als Nieuw Links Maasgouw willen wij dat stille armoede beter in kaart wordt gebracht en aangepakt. Gezien gezinnen en alleenstaanden zich soms schamen voor hun situatie, stappen ze veel te laat pas naar de gemeente. Nieuw Links Maasgouw wil dat de gemeente proactief mensen gaat helpen via de telefoon en email en vooral persoonlijk contact maakt.

Kinderarmoede: Kinderen verdienen beter. Naar de sportclub, een nieuwe winterjas, een laptop, mee op schoolreis, en trakteren op hun verjaardag. Allemaal meedoen dat is het doel wat Nieuw Links Maasgouw wil bereiken. (Klijnsma gelden)

Nieuw Links Maasgouw staat voor:

 • Stille armoede beter in kaart brengen door onderzoek te doen en gegevens van instanties te verkrijgen en samen te werken. Door deze samenwerking kan er beter in kaart worden gebracht wat er voor stille armoede is en hoe we mensen het beste kunnen helpen.
 • Elk kind moet mee kunnen doen met sport, schoolreisjes, culturele uitstapjes en verjaardagen.
 • Gemeente Maasgouw voert een kwijtscheldingsbeleid t.a.v. de gemeentelijke belastingen voor de minima.
 • We willen dat gemeente meer samenwerkt met organisaties zoals het jeugdcultuurfonds, stichting Jarige Job, de scholen, de sociale wijkteams en welzijnswerk, kerkelijke instanties, Leger des Heils, de kledingbank en de voedselbank.

3. Wonen

Nieuw Links Maasgouw staat voor minimaal 30% van de nieuwbouw voor sociale woningbouw, ouderen en starters.

Nieuw Links Maasgouw wil werken aan de bevordering van het woonplezier: leefbare buurten en dorpen. Voor de komende periode moeten er meer huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbeterd en de wachtlijsten korter worden. Huren naar draagkracht zodat het armoede, huurachterstanden en segregatie voorkomen worden. We willen dat minimaal 30% van alle nieuwe woningen gebouwd worden voor starters, ouderen en sociale woningbouw. Daarnaast willen we dat woningen duurzaam gebouwd worden of duurzaam gemaakt worden.

Nieuws Links Maasgouw staat voor:

 • Betaalbare starterswoningen en sociale woningbouw in Maasgouw zodat jongeren er graag komen wonen en blijven wonen.
 • Wij spreken woningcorporaties aan op hun publieke verantwoordelijkheid. Gemeente en woningcorporaties maken prestatieafspraken over de woningbouw. Over nieuwbouw, onderhoud van bestaande woningen en de leefbaarheid in de straat.
 • Bouwen naar behoefte, er is een toenemende behoefte aan woningen voor ouderen, eenoudergezinnen, mensen met een beperking en jongeren. Dit leidt tot een behoefte aan specifieke woningen en actie van de gemeente om deze woningen in hun woonbeleid op te nemen zodat ze ook daadwerkelijk gebouwd worden.

De gemeente stimuleert duurzaam en energie zuinig bouwen.
Bouwvergunningen worden alleen afgegeven als het gebouw daarna minimaal voldoet aan energielabel B.

4. Duurzaamheid en Milieu

Woningen en bedrijven duurzaam bouwen/maken zonder winstoogmerk. Toezicht en handhaving op milieu door regelmatige en niet vooraf aangekondigde bedrijfscontroles.

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering echt merken en de laatste die ze kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nieuw Links Maasgouw zal het akkoord van Parijs en de milieudoelstellingen van het kabinet op gemeentelijk niveau actief verwezenlijken. In de gemeente Maasgouw is de luchtkwaliteit nog niet overal voldoende. Daar zitten ook gezondheidsrisico’s aan voor de inwoners van onze gemeente. Nieuw Links Maasgouw vind dat er preventief opgetreden moet worden om milieuovertredingen te voorkomen en voorlichting te geven. Daarnaast zien we graag een verbeterde handhaving en toezicht van milieuovertredingen.

Dit doen we door de volgende maatregelen in te voeren:

 • De gemeente moet op daarvoor geschikte openbare gebouwen zonnecellen plaatsen om zoveel mogelijk groene energie te produceren en het milieu te ontlasten.
 • 30% van alle nieuwbouwhuizen dienen energieneutraal te zijn de komende 4 jaar.
 • Het openbaar groen wordt daar waar mogelijk uitgebreid of kwalitatief verbeterd. Waarbij er meer oog is voor diversiteit van groen en waardoor het karakter van kernen en wijken meer tot hun recht komen.
 • Binnen gemeente Maasgouw zal er actief gezocht worden op welke verantwoorde wijze waterkracht en windenergie gewonnen kan worden. Direct omwonenden worden betrokken en dienen er ook als eerste de vruchten van te plukken.
 • Er zal een pilot gestart worden in een van de kernen om een ecologische vrije sector woonwijk te realiseren. Indien de evaluatie positief is, zal dit de jaren daarna in alle kernen worden uitgerold.
 • De gemeente Maasgouw faciliteert het rijden op waterstof of elektriciteit daar waar mogelijk.
 • Gemeente Maasgouw biedt actiever en zonder winstoogmerk duurzame oplossingen (zonnepanelen, afwatering, gebruik van duurzame materialen).
 • Wij willen eigen initiatief van burgers en bedrijven voor decentrale energieopwekking (buiten bestaande energiemaatschappijen) stimuleren en eenvoudige overzichtelijke regelgeving en procedures invoeren.
 • Toezicht en handhaving op milieu door regelmatige en niet vooraf aangekondigde controles.

5. Openbaar Bestuur

Het openbaar bestuur dient transparant en dienstbaar te worden naar zijn burgers.

Vanuit de huidige hierarchische ‘top-down’ overheid willen we naar een overheid die mensen, bedrijven en/of verengingen faciliteert, ondersteunt en verbindt. Hiermee hopen we dat maatschappelijke initiatieven breed gedragen worden en meer bottum-up worden. We zien graag dat gemeente meer burgerinitiatieven ondersteunt zonder deze volledig aan te sturen vanuit een machtspositie.

Nieuw Links Maasgouw staat voor:

 • Meer inspraak voor burgers, bedrijven en/of verenigingen bij ontwikkelingsprocessen in de wijk of kern.
 • Terugdringen van het inhuren van dure externe adviseurs door de gemeente Maasgouw. Zoveel mogelijk kennis en kunde uit de eigen gemeente benutten en uitbreiden.
 • Actief (online) beschikbaar stellen van openbare overheidsinformatie.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor beleidsmatige keuzes en beslissingen waarbij de gemeenteraad ten alle tijden op de hoogte wordt gehouden van keuzes en processen en deze kan bijsturen.
 • Burgerinitiatieven van bewoners zoveel mogelijk ondersteunen. Waarbij de gemeente zich gelijkwaardig opstelt en meedenkt. Zo worden deze intiatieven breder gedragen en zijn bewoners meer betrokken. Ook komt er meer duidelijkheid over de mate van betrokkenheid voor de initiatieven.

6. Financiën

Geen gemeentelijke belastingverhoging voor minder draagkrachtige en de financiële middelen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.

De afgelopen periode zijn de lokale lasten laag gebleven en zijn de tekorten tussen inkomsten en uitgaven gedicht door de reserves ieder jaar aan te spreken. De Rijksoverheid zal naar de toekomst nog taken naar onze gemeente schuiven zonder daarbij het benodigde geld te geven. Bezuinigingen op rijksniveau hebben dan direct gevolgen voor de keuzes die wij als gemeente moeten maken. Als Nieuw Links Maasgouw zullen we er alles aan doen om de kwaliteit van zorg, welzijn, wonen en veiligheid te waarborgen. Naast een kritische houding ten aanzien van nieuw en bestaand beleid is het voor Nieuw Links Maasgouw belangrijk dat taken zo efficient mogelijk binnen de gemeentelijke organisatie uitgevoerd worden. Wij staan voor een gezond financieel beleid.

Nieuw Links Maasgouw staat voor:

 • Nieuw Links zal geen gemeentelijke belastingen verhogen voor de minst draagkrachtigen in onze gemeente. De sterkste schouders dienen niet te moeten leunen op de zwakste schouders.
 • Aanpassingen in de tarieven zijn alleen verantwoord als ze aantoonbaar gekoppeld worden aan de door de gemeente gewenste verbeteringen in de zorg of kwaliteit in de openbare ruimte. Daarbij weegt het maatschappelijk belang en het draagvlak sterk mee.
 • Stoppen met het veelvuldig potverteren van de gemeentelijke reserves. In de afgelopen jaren is er steeds geld gepakt uit de gemeentelijke Essent reserves. Met het oog op de toekomst van gemeente Maasgouw willen we dat er verstandig om wordt gegaan met deze spaarpot.
 • Controleerbare financiën voor de gemeenteraad en dat deze ook transparant zijn voor de burgers.
 • Minder grote geldverslindende projecten waar vooral grote ondernemingen en projectonwikkelaars baat bij hebben.
 • Bij noodzakelijke bezuinigingen wordt eerst gekeken naar oplossingen waarbij de rekening niet gelijk bij de burgers komt te liggen.

7. Verkeer en Vervoer

Nieuw Links Maasgouw is voorstander van goede bereikbaarheid, vervoer is voor iedere burger toegankelijk en betaalbaar

Het openbaar vervoer zal aandacht blijven vragen. Enerzijds vergrijst en veroudert de bevolking waardoor de afhankelijkheid van openbaar vervoer toeneemt, anderzijds wordt er door aanbieders van openbaar vervoer steeds meer bezuinigd en geschrapt. Het is eigenlijk een provinciale taak maar tevens een gemeentelijke zorg, ook onze zorg. Daarnaast ontbeert Maasbracht een goede verkeerscirculatie, met name voor vrachtverkeer en verkeer Richting het ei van St Joost. Dat is niet goed voor de locale ondernemers en bereikbaarheid van o.a. het bedrijventerrein.

Nieuw Links Maasgouw staat voor:

 • Mobiliteit Nieuw Links wil goede aansluitingen op de A2 en A73. Doorgaand verkeer rijdt zoveel als mogelijk over de nationale en provinciale wegen.
 • Winkelcentra en woonwijken worden verkeersluw gemaakt voor vrachtverkeer.
 • Ook de fiets- voetpaden ten behoeve van woon- werkverkeer en toerisme binnen de gemeente Maasgouw krijgen de aandacht.
 • Frequent en betaalbaar openbaar vervoer verbindingen met de stations in Echt, Roermond en Weert. Het huidige aanbod dient daarom gecontinueerd te worden en mag niet verdwijnen. Vanzelfsprekend wordt het openbaar vervoer duurzaam en op termijn zonder emissie uitgevoerd.
 • WMO gerechtigden kunnen gebruik maken van de Regiotaxi. De toegankelijkheid tot de regiotaxi dient verder verbeterd te worden.
 • Het openbaar vervoer wordt actief ondersteund en daar waar mogelijk uitgebreid.

8. Economie

Stimuleren en ondersteunen van de lokale economie

We geven lokale ondernemers de ruimte om te ondernemen en bij te dragen aan het welzijn in de gemeente en het creëren van banen. Veel mensen werken in de zorg en het midden- en kleinbedrijf (MKB): bijvoorveeld zorginstellingen, winkels, horeca, scheepvaart, in de agrarische of toeristische sector, in de IT etc.
Nieuw Links Maasgouw koestert deze lokale instellingen, ondernemers en werknemers. Het aantal ondernemingen met personeel in Maasgouw is de afgelopen jaren niet gegroeid. De verwachting is dat dit de komende jaren ook niet het geval zal zijn. Nieuw Links Maasgouw ziet dat vele bedrijventerreinen in Panheel, Koeweide Maasbracht en verspreid over de hele gemeente verloederd zijn. Graag willen we deze bedrijventerreinen verbeteren en aanpassen aan deze tijd zodat nieuwe start-ups of het MKB goed gefaciliteerd worden.

Nieuw Links Maasgouw staat voor:

 • Stimuleren van duurzaam ondernemen.
 • Overbodige regels willen we schrappen, complexe procedures vereenvoudigen en overzichtelijk maken.
 • Ondersteunen van de lokale ondernemers zonder de belangen van de lokale bevolking uit het oog te verliezen.
 • In samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg de revitalisering oppakken van de bestaande bedrijventerreinen.

9. Veiligheid

Burgers moeten zich weer veilig kunnen voelen in hun eigen dorp.

Veiligheid is een basisbehoefte en geen ver van mijn bed show. Nieuw Links Maasgouw staat voor een veilige en open samenleving waarin diversiteit gekoesterd wordt. Waar respect voor elkaar het uitgangspunt is. Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over rampen, misdrijven of bijvoorbeeld vandalisme. Ook vinden we als Nieuw Links Maasgouw preventie belangrijk. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt.

Nieuw Links staat voor:

 • Veiligheid bevorderen door een goede samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en alle andere relevante partijen aan te gaan. Met als doel om de veiligheid zowel concreet als gevoelsmatig te verbeteren.
 • De gemeente treedt hard op daar waar het moet en preventief waar het kan. Bijzondere aandacht gaat uit naar (signalen van) radicalisering.
 • Elke kern heeft een aanspreekpunt bij de politie. Een politieagent die de buurt en de problemen kent. Het aanspreekpunt bij de politie moet meer onder de burgers bekend gemaakt worden zodat er een groter gevoel van veiligheid komt.
 • Bijzondere zorg vergt de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Steeds vaker zien we voorbeelden van criminaliteit rond drugs, mensenhandel en/of vastgoed. Ook in onze gemeente komt het voor dat de onderwereld mensen in zijn greep krijgt.
 • We zien graag een bredere inzet van burgerwachten. De informatieoverdrachtvia buurt of wijk- teams hebben daarnaast een preventieve werking.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, of wilt u gewoon graag in contact komen? Volg ons op social media, of neem contact met ons op!