Programma

Introductie

Ons verkiezingsprogramma telt drie hoofdthema’s: Armoedebeleid én Minimabeleid, Wonen en Duurzaamheid. Daarnaast hebben we paragrafen geschreven over zorg, leefbaarheid, lokale economie, vervoer en verkeer, financiën en uiteraard burgerinspraak en participatie.

We trachten in ons verkiezingsprogramma bij de hoofdthema’s en de andere thema’s oplossingen aan te dragen voor de huidige wooncrisis, de klimaatcrisis en de toename van verschillen in de financiële situatie en zekerheden van inwoners van Maasgouw. In deze oplossingen zullen we altijd de leefbaarheid van de kernen meenemen. De genoemde onderwerpen zijn allen geen makkelijke onderwerpen en bij allen is er sprake van complexe vraagstukken die niet zomaar opgelost zijn.

Gemeente Maasgouw is ook geen gemiddelde gemeente in Nederland. Gemeente Maasgouw heeft een scheef verdeeld woningbeeld waarbij er verhoudingsgewijs veel vrijstaande huizen zijn en weinig betaalde (sociale) huurhuizen en starterswoningen. De consequentie hiervan is dat mensen met lagere inkomens dan wel minima weinig mogelijkheden krijgen om überhaupt in de gemeente te kunnen wonen of terug te keren naar de gemeente.

De woningnood is daarnaast ook een nood waar Nederland mee geconfronteerd is. Ook de prijzen van de huizen in Gemeente Maasgouw zijn de pan uit gerezen en de snelkookpan is op geen enkel moment afgekoeld. De druk op de woningmarkt neemt alleen maar toe. Op dit moment zijn er maar enkele koopwoningen beschikbaar in Maasgouw. Voor de toekomst willen we meer betaalbare koop- en huurwoningen voor specifiek starters, senioren en alleenstaande realiseren.

Vorig jaar zomer is onze gemeente net zoals grote delen van Limburg getroffen door extreem hoogwater na langdurige hevige regenval. In onze gemeente is een watersnoodramp voorkomen geworden. Wij vinden het zeer belangrijk dat we zorgen dat onze inwoners droge voeten hebben en houden en dat we in de toekomst beter weerbaar zijn tegen extreme weersomstandigheden.

De coronacrisis heeft vanaf maart 2020 een gigantisch impact gehad op de samenleving in zijn geheel en uiteraard ook op de samenlevingen in Maasgouw. Wij hopen dat het verenigingsleven, het culturele leven en de sportverenigingen op een goed niveau kunnen blijven en dat dit niveau ook nog omhoog gebracht kan worden. Er zijn in het leven van veel mensen zekerheden weggevallen: vaste banen, beoefening van sport en het fysiek deelnemen aan het verenigingsleven. We hopen met ons programma ook vooral zekerheden weer terug te brengen en Maasgouw eerlijker maken. Dat verdienen onze inwoners.

Armoedebeleid

Voor ons is armoedebestrijding een belangrijk speerpunt.

Vrijwel iedereen in Nederland heeft een dak boven zijn hoofd en elke dag eten op zijn bord. En vrijwel iedereen kan naar school en naar de dokter. Maar sommige mensen hebben te weinig inkomen om rond te komen. Bijvoorbeeld vanwege hoge zorgkosten of een hoge energierekening of boodschappen die duurder zijn geworden. Dan ontstaat er armoede. De gemeente Maasgouw is verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening aan haar inwoners. De gemeente Maasgouw heeft de verantwoordelijkheid om alle inwoners –en vooral de kinderen- te laten meedoen in de samenleving. Mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen, kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Een gemeentelijk tool of instrument is daarvoor het armoedebeleid. Ongeveer 3 procent van alle werkenden in Nederland leeft in armoede: ruim 220.000 mensen. 125.000 van hen zijn in loondienst en 95.000 werken als zelfstandige. De groep werkende armen is heel divers. Het zijn zowel werknemers als zelfstandigen, laag- en hoogopgeleiden, alleenstaanden en mensen met een gezin. De werknemers in kwestie hebben vaak laagbetaald en onregelmatig werk. Of het zijn parttimers die te weinig uren maken. De zzp’ers hebben een te laag uurtarief. Momenteel ligt de lage inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens op 1040 euro per maand. En voor een echtpaar met twee kinderen op 1.960 euro. In Maasgouw heeft ongeveer 5% van de inwoners daarnaast problematische schulden. Dit gaat om een geschat aantal 565 van huishoudens in Maasgouw met problematische schulden. 

Hulp op het gebied van armoede mag niet enkel digitaal of via de al reeds bekende instanties plaatsvinden. Veel armoede is verborgen achter de voordeur waar ook veel schaamte aanwezig is voor de situatie. Digitale hulp vereist daarnaast vaardigheden die niet iedereen heeft. Wij pleiten voor een laagdrempelige (fysieke) instantie waar mensen terechtkunnen voor persoonlijk en betrouwbaar advies over financiële vragen en inkomensregelingen zoals toeslagen, belastingen en gemeentelijke voorzieningen.

Onze plannen:

 • Stille armoede beter in kaart brengen door onderzoek te doen en gegevens van instanties te verkrijgen en samen te werken. Hierin ook kijken naar problematische schulden (5% van Maasgouw) en werkende armen.  
 • Er zijn allerlei tegemoetkomingen voor minima, zoals kind pakketten, OV-passen voor korting en kwijtschelding van gemeentebelastingen. Een groot deel van de werkende armen maakt hier echter geen gebruik van. Omdat ze niet weten dat die regelingen er zijn of omdat ze denken dat die alleen bedoeld zijn voor bijstandsgerechtigden. Deze minima nog meer wijzen op de financiële regelingen die er al bestaan maar waar vaak nog weinig weet van is onder de mensen.
 • Elk kind moet mee kunnen doen met sport, schoolreisjes, culturele uitstapjes en verjaardagen. Een kind moet niet de dupe worden van de slechtere financiële situatie van het gezin.
 • Laagdrempelige informatie verschaffen m.b.t. het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en indien mogelijk hulp bieden bij het digitaal of schriftelijk aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke website leidt je door naar de BsGW die voor de gemeente Maasgouw het kwijtscheldingsbeleid uitvoert.
 • We willen dat gemeente meer samenwerkt met organisaties zoals het jeugdcultuurfonds, stichting Jarige Job, stichting De Vakantiebank, de scholen, de sociale wijkteams en welzijnswerk, kerkelijke instanties, Leger des Heils, de kledingbank en de voedselbank. 
 • De norm voor in aanmerking te komen voor tegemoetkoming minima verhogen van 120% naar 130 of 140% van het minimumloon zodat ook werkende met een laag inkomen niet in armoede hoeven te leven.

Minimabeleid

 • Schulden van inwoners worden weggewerkt

Schulden drukken zwaar op het leven van mensen en staan een betere toekomst in de weg. We willen helpen bij het wegnemen van grote schulden. Door met behulp van de schuldhulpverlening en schuldhulpmaatje schulden nog beter in kaart te brengen. We willen dat de gemeente een actieve rol op zich neemt om schulden vroegtijdig terug te dringen en weg te werken.

 • Eén loket

Met zoveel verschillende hulporganisaties is het soms moeilijk om de bomen door het bos te zien en de mensen die niet zo open zijn over hun schulden toch te bereiken. Nieuw Links Maasgouw wil dat er fysieke stand of loket komt te staan in gemeenschapshuizen. Dat is laagdrempelig voor inwoners en vergemakkelijkt de samenwerking met andere organisatie en instellingen.

Wonen

Nieuw Links Maasgouw ziet een woningmarkt die muurvast zit en waardoor veel mensen niet meer de financiële mogelijkheden hebben om een huis te kunnen kopen of particulier te kunnen huren.

De Nederlandse woningmarkt is de laatste jaren een snelkookpan geworden waar iedereen die wil huren of kopen zijn vingers aan brandt. Wij zouden graag weer zien dat wonen weer een grondrecht wordt zoals dat vroeger meer vanzelfsprekend was. Lokaal is er in gemeente Maasgouw de afgelopen jaren vooral gebouwd aan grote tot middelgrote woningen. Veel ruime vrije kavels werden er op de markt gebracht en er werden veel villa’s en ruimere woningen gerealiseerd. In al die jaren werd er onvoldoende gedacht aan woningen voor senioren, alleenstaande, jongeren en starters met beperkte financiële middelen. Nieuw Links Maasgouw wil dat het woonbeleid zich nu écht eens gaat focussen op starters, senioren, alleenstaande en jongeren in zowel huur- als koopwoningen.

Onze plannen:

•           Betaalbare woningen bouwen. Er zijn weinig betaalbare koop- en huurwoningen. Dat is een groot probleem. Om de dorpen leefbaar te houden is het belangrijk dat jongeren en ouderen een passende en betaalbare woning in het dorp kunnen vinden. Daarom willen we de komende vier jaar verspreid over allen kernen een groot aantal (sociale) huurwoningen bouwen, middel dure huurwoningen bouwen en betaalbare koopwoningen. Bij deze koopwoningen streven we naar woningen die beneden de €€300.000 liggen.

•           Duurzaam bouwen. Om de klimaatverandering te beperken vinden wij het belangrijk dat er duurzaam gebouwd gaat worden. Dat betekent dat woningen steeds vaker van andere materialen zoals hout, gebouwd zullen worden. Die ontwikkeling wil Nieuw Links Maasgouw aanmoedigen en versnellen. Ook willen we dat nieuwe woningen standaard voorzien worden van zonnepanelen. Dat er waar mogelijk een collectief warmtenet wordt gerealiseerd bij een nieuwbouwwijk.

•           Experimenteren met anders wonen. Het bouwen van woningen is de beste oplossing van het woningtekort. Maar het bouwen van woningen kan veel tijd kosten. Daarom willen we inzetten op verschillende vormen van woningen zoals Tiny houses, prefab bouw, ecowijken of het splitsen van woningen in delen. Ook denken we hierbij aan leegstaande kantoorruimte of bedrijfsruimte woon klaar maken. Waarbij het vergunningentraject soepel en versneld kan worden doorlopen.

•           Levensbestendingen woningen. We willen inzetten op het realiseren van levensbestendige woningen voor senioren. Door het realiseren van seniorenwoningen kan er meer doorstroom komen op de woningmarkt en dat kan ook weer een positief effect hebben op starters. Bij seniorenwoningen dient goed gekeken te worden naar de behoeftes van ouderen. Wij denken hierbij ook aan de realisatie van wooncomplexen en woonhofjes waar appartementen of geschakelde woningen verbonden zijn met gemeenschappelijke ruimtes.

•           Publieke verantwoordelijkheid. Wij spreken woningcorporaties aan op hun publieke verantwoordelijkheid. Gemeente en woningcorporaties maken prestatieafspraken over de woningbouw. Over nieuwbouw, onderhoud van bestaande woningen en de leefbaarheid in de straat. In de samenwerking met de woningbouwcoöperaties zetten wij in op een sterke en vasthoudende opstelling gestoeld op een duidelijke visie. Te vaak zagen wij dat de gemeente een afwachtende en weifelende houding aannam en dat kan volgens Nieuw Links Maasgouw echt anders.

•           Goed en veilig wonen voor arbeidsmigranten. De Nederlandse economie heeft arbeiders uit andere landen nodig om te blijven draaien. Dat geldt zeker ook voor onze gemeente. Mensen die onze economie komen versterken, verdienen eerlijke behandeling en fatsoenlijke huisvestiging.

•           Samen wijken inrichten. Veel straten in de dorpen vragen nu of in de toekomst om een nieuwe inrichting. Bij nieuwbouwplannen voor wijken en bij inrichting van bestaande wijken gaan we met de buurt in gesprek over de wensen en geven buurtbewoners meer ruimte bij de inrichting van hun straat en stimuleren dat buurtbewoners hun eigen wijk onderhouden. Daar krijgen ze ondersteuning bij  zowel financieel en qua deskundigheid.

•           Bouwen naar behoefte. Er is een toenemende behoefte aan woningen voor ouderen, eenoudergezinnen, mensen met een beperking en jongeren die starten op de woningmarkt. Dit leidt tot een behoefte aan specifieke woningen en actie van de gemeente om deze woningen in hun woonbeleid op te nemen zodat ze ook daadwerkelijk gebouwd worden.

Duurzaamheid klimaat, natuur en energie

De mens is de aarde aan het opgebruiken en we kunnen niet langer wachten met het aanpassen van ons gedrag.

De klimaatcrisis is geen ver-van-mijn-bed-show. We moeten keuzes maken en dat vereist durf. Klimaatpolitiek is geen kwestie meer van alleen natuurbescherming, het raakt echt iedereen. Het roer moet om en we moeten de rekening niet doorschuiven naar de volgende generatie. Daarom willen wij serieus werk maken van het vergroenen en verduurzamen van onze gemeente. Dat betekent dat we anders omgaan met afval, de landbouw verduurzamen, groene energie gaan opwekken en natuur in en buiten onze dorpen meer de ruimte geven.

Onze plannen:

 • De gemeente als overheid moet het goede voorbeeld geven met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen.

 • Een duurzaamheidsfonds oprichten voor de inwoners van maasgouw waarbij ook duurzaamheidsmogelijkheden komen voor huurders en mensen met een smallere beurs die nu het geld niet hebben om te kunnen verduurzamen. In overleg en samenwerking met de woningbouwcorporaties en verenigingen van eigenaren inzetten op pilots en projecten die lease en/of collectieve aankoop van zonnepanelen en verbeterde afwatering en wateropvang mogelijk maken.

 • Een energieloket realiseren waar de burgers op allerlei gebied informatie en adviezen kunnen ontvangen m.b.t. duurzaamheid. Dit in samenwerking met de coöperatie duurzaamheid Maasgouw en voor inwoners een gratis beknopte energiescan mogelijk maken.

 • De luchtkwaliteit in onze regio kan veel beter worden. Nieuw Links Maasgouw wil dat er een onderzoek komt naar de kwaliteit van de lucht in onze gemeente gekoppeld aan acties in een nieuw op te stellen gezondheidsbeleid. Ook zijn we voorstander van permanente meetpunten in onze gemeente.

 • Goed omgaan met water. De gemeente besproeit het openbaar groen, bloembakken en perken zoveel als mogelijk niet meer met drinkwater maar met opgevangen regenwater. Het gebruik van regenwater door de inwoners wordt gestimuleerd. We willen het onttrekken van grondwater voor grootschalige beregening van raaigrasvelden inperken.

 • Kiezen voor de fiets. We willen dat fietsen gestimuleerd wordt als alternatief voor de auto. De auto als vervoersmiddel inruilen voor de fiets zorgt ervoor dat meer mensen gezond blijven, er minder schadelijke stoffen uitgestoten worden en er minder ruimte nodig is voor parkeerplaatsen. We verbeteren de fietspaden in en tussen de dorpen en zorgen dat elk dorp ontsloten wordt op één van de regionale fietsnetwerken. De belangrijkste straten van dorpen worden fietsvriendelijk gemaakt met meer stallingsmogelijkheden.

 • Speciale aandacht en geld voor het faunabeheer ten aanzien van dieren zoals bevers, uilen, dassen, padden en kleinere zoogdieren die met uitsterven bedreigd worden (bijvoorbeeld eikelmuis etc.). Educatie op scholen en meer bewustwording creëren onder onze inwoners, agrariërs en ondernemers in het buitengebied.

 • Subsidie verlenen voor akkerbloemzaad zodat de boeren kunnen zaaien langs de rand van agrarische percelen zodat je een rand creëert met bloemen voor insecten, vlinders, vogels en kleine zoogdieren.

 • Elk jaar honderden bomen aanplanten in onze Gemeente Maasgouw en bosrijke gebieden uitbreiden en eco divers houden.

 • Graag zien we dat wijkraden en werkgroepen van inwoners inspraak krijgen in de perken in hun wijk en het dorp. Waarbij wij ook de populatie van vlinders, bijen en wespen op orde houden of omhoog brengen.

 • Toezicht en strenge handhaving op milieu door regelmatige en niet vooraf aangekondigde controles.

 • De afgiftecontainers voor PMD terugbrengen naar alle milieuparkjes.

 • In de zomer het gft niet één keer per twee weken maar één keer per week ophalen.

 • Differentieer WOZ-heffing naar CO2-emissie c.q. energiegebruik en fossielgebruik (dit stimuleert en maakt het mogelijk de burger aanpassingen te laten doen in hun woningen).

 • Energiebesparing prioriteren boven energieopwekking (denkend aan de simpele besparingen in huis).

 • Geen kerncentrale in Gemeente Maasgouw. Kerncentrales (ook de kleine reactors) geven radioactief kernafval dat niet duurzaam verwerkt kan worden of opgeslagen. De risico's op een kernramp zijn klein maar blijven een gevaar voor de gehele regio. Bovendien duurt het traject van een realisatie van een kerncentrale vaak wel 15 jaar en kost miljarden. In die 15 jaar tijd zijn er al veel innovaties en doorontwikkeling geweest op het gebied van duurzame energieopwekking.

 • Onderzoeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn van waterstof-gedreven technologieën met het bijzonder oog op de toekomst van de Claus Centrale te Maasbracht. Hierbij meedenken en faciliteren in de plannen van RWE om op het terrein van de Claus Centrale energie op te slaan en ook op te wekken met zonnepanelen.

Zorg

Nieuw Links Maasgouw wil dat mensen die het echt nodig hebben ook zorg krijgen en geholpen worden.

Een sociaal hart waar iemand die zorg nodig heeft niet in de kou blijft staan. Waar er geen drempels worden opgeworpen bij zorgaanvragen. Waar er geen wirwar meer is aan regels en lange wachttijden. Waar mensen die laaggeletterd zijn of niet met digitale communicatie overweg kunnen, evengoed proactief geholpen worden en hun vragen kunnen stellen. Daarnaast zien we graag dat er meer aandacht komt voor arbeidsintegratie op maat voor langdurig werkelozen en dat de sociale omgeving gewaarborgd kan blijven en ondersteund.

Onze plannen:

 • Maatwerk en persoonlijk contact zijn erg belangrijk voor goede zorg.
 • Voor goede zorg is ook de mantelzorger zeer belangrijk. Nieuw Links Maasgouw vindt dat er meer ondersteuning en waardering moet komen voor mantelzorgers.
 • Nieuw Links Maasgouw staat voor het behouden van goede huishoudelijke hulp. Hierbij willen we dat het tijdschrijven (en de gevolgen daarvan) ondergeschikt wordt aan het verlenen van kwalitatieve hulp.
 • Dat er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek wordt gehouden over zorg. Zo komen we erachter of de zorg goed is en welke zaken nog verbeterd of beter afgestemd kunnen worden.
 • Bij alle overwegingen dient het uitgangspunt te zijn dat ongeacht leeftijd en achtergrond de zorg betaalbaar moet zijn.
 • Waarbij zorggelden echt worden gebruikt voor zorg en niet voor projectontwikkeling of algemene middelen van de gemeente Maasgouw.
 • De inkomsten en uitgaven van zorggelden dienen op een transparante manier inzichtelijk en controleerbaar te zijn voor de raad en de burgers van de gemeente.
 • Jonge kinderen (met taalachterstand) van ouders die niet werken dienen evengoed gebruik te kunnen maken van VVE (voor- en vroegschoolse educatie).
 • Laaggeletterdheid als een beleidsveld benoemen daarin meenemend de voorkoming van laaggeletterdheid middels leesbevordering dus meer uren voor de leesconsulent in het primair onderwijs.
 • De huidige wirwar van regels en regelingen vereenvoudigen en deze toegankelijker maken. Een communicatie naar burgers waarbij men snel weet of men voor zorg in aanmerking komt. Hierbij speciale aandacht voor laaggeletterden en mensen die niet handig zijn met computers en het internet. Juridische en ambtenarentaal moet zoveel mogelijk vermeden worden.
 • Speciale aandacht voor arbeidsintegratie op maat voor langdurig werkelozen
 • De toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking verbeteren.
 • Dat de gemeente zich sterk inzet om o.a. buurthuizen, bibliotheken, buurtverenigingen, jeugdwerk, zwembaden en scouting te behouden. Deze kunnen mensen een vertrouwde plek bieden en sterk bijdrage aan welzijn.
 • Verenigingen, dorpen en buurten zijn aan zet. We ondersteunen hierin burgerinitiatieven. Ze adviseren de gemeente en kunnen als ze dat willen meebeslissen over hun eigen budget. De gemeente informeert dorpen en inwoners tijdig over de ontwikkelingen in hun omgeving.
 • Multifunctionele dorpscentra voor de toekomst.
 • Sport en cultuur is belangrijk voor iedereen. Voor zijn/haar gezondheid, ontwikkeling en creativiteit. Bestaande sportieve en culturele activiteiten in de dorpen behouden en ruimte creëren voor nieuwe.

Leefbaarheid in de kernen

Momenteel kent onze gemeente een beleid dat gericht is op de grootste kernen. Daar moet wat ons betreft verandering in komen.

In verschillende kernen zijn de voorzieningen voor onze inwoners teruggelopen door fusies van (sport)verenigen en scholen. Er zit een verschil tussen kernen waar flink gebouwd is de afgelopen twintig jaar en kernen waar amper gebouwd is de afgelopen 20 jaar. Winkels zijn verdwenen, pinautomaten zijn verdwenen en er zijn ook steeds minder cafés en restaurants in Gemeente Maasgouw.

Sportieve en culturele ontwikkeling

Verenigen, groot en klein moeten hun plek kunnen hebben in onze gemeente. Zij zijn niet een uitgavepost op de begroting maar verzorgen belangrijke maatschappelijke functies waar we voordeel uithalen. Lichamelijke, mentale en persoonlijke ontwikkelingen gaan hand in hand met omkijken naar elkaar en als gemeenscha gezien worden. Wat onze gemeente biedt aan cultuur en sport trekt ook mensen aan van buitenaf die onze samenleving kunnen versterken.

Onze plannen:

 • Verenigen ondersteunen: Verenigen vervullen een belangrijke rol in onze dorpen. Verenigingen zorgen ervoor dat mensen samen komen en elkaar ontmoeten. Ook zorgen ze ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met muziek, kunst en cultuur. Tegelijkertijd hebben de verengingen in de laatste jaren te maken met veel uitdagingen waarbij ze ondersteuning kunnen gebruiken. Nieuw Links Maasgouw wil dat de gemeente daarin blijft ondersteunen en meedenken. Een voorbeeld is de Kern Linne waarin er geen gemeenschapshuis meer is.
 • Een sport en cultuuraanbod voor iedereen. Sport en cultuur zijn belangrijk en moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom willen we dat de mogelijkheden tot ondersteuning voor mensen met beperkte financiële middelen beter onder de aandacht worden gebracht en sportmogelijkheden voor mensen met een beperking worden uitgebreid. Verengingen die willen starten met het aanbieden van sport voor mensen met een beperking (bijvoorbeeld een G-elftal bij voetbal) worden hierin ondersteund. Programma’s die mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met muziek, kunst en cultuur worden op weg geholpen. We investeren in sport- en cultuurprogramma’s op scholen.
 • Goed omgaan met monumenten. Kerken en kappelen hebben lang het leven in onze gemeente bepaald. Maar religieus erfgoed dreigt de komende jaren te verdwijnen of leeg te komen staan. Samen met de eigenaren van religieus erfgoed creëren we een visie voor behoud. Monumenten zijn belangrijke schakels in onze dorpen. De molen en de kerk zijn niet meer weg te denken uit het dorp.
 • We ondersteunen musea, mede ook om de toeristische attractiviteit van het museum op een hoger niveau te krijgen.
 • Heemkundeverenigingen verdienen onze aandacht in het borgen van de cultuurhistorie in onze dorpen en de dorpen levendig te houden met al de kleurrijke verhalen die te vertellen zijn.
 • Vrijwilligersorganisaties verdienen ook onze aandacht. Zij zijn het luisterende oor van de samenleving en kunnen van grote betekenis zijn voor onze inwoners en verdienen dan ook onze aandacht m.b.t. subsidiëring en samenwerking.

Lokale economie

We geven lokale ondernemers de ruimte om te ondernemen en bij te dragen aan het welzijn in de gemeente en het creëren van banen.

Veel mensen werken in het midden- en kleinbedrijf (MKB): in bijvoorbeeld winkels, horeca, scheepvaart, in de agrarische of toeristische sector, in de IT en de zorg. Nieuw Links Maasgouw koestert deze lokale ondernemers en werknemers. Het aantal ondernemingen met personeel in Maasgouw is de afgelopen jaren niet gegroeid. De verwachting is dat dit de komende jaren ook niet het geval zal zijn. Nieuw Links Maasgouw ziet dat vele bedrijventerreinen in Panheel, Koeweide Maasbracht en verspreid over de hele gemeente verloederd zijn. Deze kunnen ook nieuwe startups of het MKB niet meer goed faciliteren. Graag willen we deze bedrijventerreinen verbeteren en aanpassen aan deze tijd.

Onze plannen:

 • Stimuleren van duurzaam ondernemen. Waar mogelijk in Coöperatieve vorm bij aankoop van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen of afwateringstechnieken.

 • Overbodige regels willen we schrappen, complexe procedures vereenvoudigen en overzichtelijk maken.

 • Ondersteunen van de lokale ondernemers zonder de belangen van de lokale bevolking uit het oog te verliezen.

 • In samenwerking met OML de revitalisering oppakken van de bestaande bedrijventerreinen.

 • Grotere bedrijven (met veel milieurisico's en veel transport) kunnen niet gehuisvest worden.

Havenbeleid

 • De havens in Maasbracht, Panheel en Wessem zijn essentiële schakels in de logistieke keten. De beschikbaarheid van vervoer is essentieel voor het behoud, verankering en aantrekken van de werkgelegenheid. Dat maakt de binnenhavens tot belangrijke vestigingsplaatsen van economische activiteiten. Scheepsbouw en scheeprenovatie doen dat evenzeer. Er liggen veel kansen op het gebied van duurzaamheid waarbij de samenwerking met andere Limburgse havens en Rijkswaterstaat essentieel is. De mogelijke subsidies en ondersteuning van de provincie en het rijk kunnen ook sterk bijdragen aan de economische ontwikkeling van onze binnenhavens.

 • De Gemeente Maasgouw ontwikkelt een visie waarin de transitie naar circulaire havens centraal staat. Digitalisering van de havenstructuren is ook een vereiste. Nieuw Links Maasgouw ziet graag een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een routekaart.

Vervoer en verkeer

Het openbaar vervoer zal aandacht blijven vragen.

Enerzijds vergrijst en verouderd de bevolking waardoor de afhankelijkheid van openbaar vervoer toeneemt, anderzijds wordt er door aanbieders van openbaar vervoer steeds meer bezuinigd en geschrapt. Het is eigenlijk een provinciale taak maar tevens een gemeentelijke zorg, ook onze zorg. Daarnaast ontbeert Maasbracht een goede verkeerscirculatie, met name voor vrachtverkeer en verkeer richting het Ei van St Joost. Dat is niet goed voor de lokale ondernemers en bereikbaarheid van o.a. het bedrijventerrein.

Onze plannen:

 • Nieuw Links Maasgouw wil goede aansluitingen op de A2 en A73. Doorgaand verkeer rijdt zoveel als mogelijk over de nationale en provinciale wegen.

 • De fiets- voetpaden ten behoeve van woon- werkverkeer en toerisme binnen de gemeente Maasgouw krijgen de aandacht.

 • Frequent en betaalbaar openbaar vervoer verbindingen met de stations in Echt, Roermond en Weert. Het huidige aanbod dient daarom gecontinueerd te worden en mag niet verdwijnen. Vanzelfsprekend wordt het openbaar vervoer duurzaam en op termijn zonder emissie uitgevoerd.

 • WMO-gerechtigden kunnen gebruik maken van een vervoersvoorziening. De toegankelijkheid tot Omnibuzz en Wens bus dient verder verbeterd te worden.

 • Het openbaar vervoer wordt actief ondersteund en daar waar mogelijk uitgebreid.

Financiën

De afgelopen raadsperiode zijn de lokale lasten relatief laag gebleven en zijn de tekorten tussen inkomsten en uitgaven gedicht door reserves aan te spreken.

Wij voorzien dat de Rijksoverheid taken naar onze gemeente zal blijven schuiven zonder daarbij het benodigde geld te geven. De decentralisatie blijft maar doorgaan. Bezuinigingen op rijksniveau hebben in deze gevallen direct gevolgen voor de keuzes die wij als gemeente moeten maken.

Als Nieuw Links Maasgouw zullen we er alles aan doen om de kwaliteit van zorg, welzijn, wonen en veiligheid te waarborgen. Naast een kritische houding ten aanzien van nieuw en bestaand beleid is het voor Nieuw Links Maasgouw belangrijk dat taken zo efficiënt mogelijk binnen de gemeentelijke organisatie uitgevoerd worden. Wij staan voor een realistisch maar gezond financieel beleid.

Onze plannen:

 • Nieuw Links Maasgouw zal geen gemeentelijke belastingen verhogen voor de minst draagkrachtigen in onze gemeente. De sterkste schouders dienen niet te moeten leunen op de zwakste schouders.

 • Met oog op de toekomst van gemeente Maasgouw willen we dat er verstandig om wordt gegaan met de Essentgelden en reserves in zijn algemeenheid.

 • Controleerbare financiën voor de gemeenteraad en dat deze ook transparant zijn voor burgers.

 • Minder projecten waar vooral grote ondernemingen en projectontwikkelaars baat bij hebben.

 • Bij noodzakelijke bezuinigingen wordt eerst gekeken naar oplossingen waarbij de rekening niet gelijk bij de burgers komt te liggen.

 • Aanpassingen in de tarieven zijn alleen verantwoord als ze aantoonbaar gekoppeld worden aan de door de gemeente gewenste verbeteringen in de zorg of kwaliteit in de openbare ruimte. Daarbij weegt het maatschappelijk belang en het draagvlak sterk mee.

 • Nieuw Links Maasgouw wil dat de hondenbelasting afgeschaft wordt. Een gedateerde belasting die niet meer van deze tijd is en waarbij een aanzienlijk deel niet terecht komt bij hondenbeleid. Net zoals eigenaren van andere (huis)dieren geen belasting betalen zou dat voor hondeneigenaren ook moeten gelden. 

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte en geen ver-van-mijn-bed-show. Nieuw Links Maasgouw staat voor een veilige en open samenleving waarin diversiteit gekoesterd wordt.

Waar respect voor elkaar het uitgangspunt is. Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over rampen, misdrijven of bijvoorbeeld vandalisme. Ook vinden we als Nieuw Links Maasgouw preventie belangrijk. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt. In de Gemeente Maasgouw zijn er veel kernen waar er voor een groot gedeelte 50 km/u gereden mag worden binnen de bebouwde kom. Er zijn doorgaande wegen die geen of weinig snelheidsmatige maatregelen kennen. We constateren dat inwoners van Maasgouw die te voet zijn, dan wel te fiets of die een scootmobiel gebruiken zich niet altijd veilig voelen.

Onze plannen:

 • We zien graag dat op doorgaande wegen die nu uitnodigen om hard te rijden snelheidsmatigende maatregelen worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een wegversmalling met stoplicht op de Havenstraat met een zebrapad. Zodat mensen de cafés en restaurants veilig kunnen bereiken.

 • Met de inwoners van Thorn in gesprek blijven over de maatregelen die genomen zijn in het kader van autoluwe straten gezien de beoogde toename van verkeer door het vakantiepark. Hierbij de belangen van lokale ondernemers ook sterk meenemen en meewegen.

 • Veiligheid bevorderen door een goede samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en alle andere relevante partijen aan te gaan. Met als doel om de veiligheid zowel concreet als gevoelsmatig te verbeteren.

 • De gemeente treedt hard op daar waar het moet en preventief waar het kan. Bijzondere aandacht gaat uit naar (signalen van) radicalisering.

 • Elke kern heeft een aanspreekpunt bij de politie. Een politieagent die de buurt en de problemen kent. Die niet alleen met de politieauto door de wijk rijdt om te surveilleren maar ook te voet gaat en praat met mensen.

 • Criminelen gebruiken steeds weer nieuwe manieren om onze samenleving negatief te beïnvloeden. Bijzondere zorg vergt de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Steeds vaker zien we voorbeelden van criminaliteit rond drugs, mensenhandel en/of vastgoed. Ook in onze gemeente komt het voor dat de onderwereld mensen in zijn greep krijgt. Dit heet ook wel ondermijning. In de Gemeente Maasgouw zijn er drugslabs gevonden en worden er geregeld hennepkwekerijen opgerold. Nieuw Links Maasgouw wil dat er samen met de buurtgemeentes geïnvesteerd wordt in de handhavingscapaciteit en voorlichting over signalen van (drugs)criminaliteit. Ook het blijven zorgen voor het buitengebied is belangrijk om criminele activiteiten te voorkomen.

 • We zien graag een bredere inzet van burgerwachten. De informatieoverdracht via buurt of wijk- teams hebben daarnaast een preventieve werking.

 • Het wegnemen van gevoelens van eenzaamheid en achterstelling en het voorkomen van school- uitval en begeleiding na schooltijd via sport en huiswerkbegeleiding kunnen hier sterk aan bijdragen.

 • Sociale veiligheid door samen te werken. De veiligheid en het gevoel van veiligheid nemen toe als de politie zichtbaar aanwezig is. We kennen ook voorbeelden van buurtpreventieapps die goed bijdragen aan de veiligheid. Om goed op lokale problemen in te kunnen spelen is het daarom van belang dat de politie in gesprek blijft met de gemeente, jongerenorganisaties, welzijnswerken en natuurlijk de inwoners zelf. Nieuw Links Maasgouw blijft zich hard maken voor voldoende wijkagenten in onze gemeente.

Naar een beter bestuur in Maasgouw

Inwoners moeten kunnen vertrouwen op hun overheid. 

Dat vertrouwen staat de laatste jaren onder druk. Een goede overheid dient te beschermen, veiligheid te bieden, zekerheid te scheppen en kansen te bieden. Daar moeten we mee aan de slag gaan en blijven. Dat willen we doen door de inwoners mee laten te praten en beslissen, samen wijken inrichten en ambtenaren en bestuurders veel de buurt in te sturen.

Burgerparticipatie

De afgelopen jaren zijn er op het gebied van inspraak en burgerparticipatie stappen gezet die in meer of mindere mate succesvol en bevredigend waren voor de betrokken inwoners. We zien graag een Gemeente Maasgouw die nog meer burgerinitiatieven ondersteunt zonder deze volledig aan te sturen vanuit een redigerende rol.

Onze plannen:

•           Wijk- en dorpsraden laten meedenken en meebeslissen over de plannen over hun wijk of dorp. We willen de samenwerking tussen ondernemers en organisaties en verenigingen faciliteren. Die leidt vaak tot frisse creatieve nieuwe initiatieven.

•           Bij grootschalige plannen voor toekomstige woonwijken een burgercomité samenstellen dat een sturende rol krijgt aan de planologie en het type woningen waar lokaal behoefte aan is. Hierbij ook dit burgercomité een (digitale) enquête laten houden onder alle inwoners van het dorp of de kern.

•           Burgerinitiatieven van bewoners zoveel mogelijk ondersteunen. Waarbij de gemeente zich gelijkwaardig opstelt en meedenkt. Zo worden deze initiatieven breder gedragen en zijn bewoners meer betrokken. Ook komt er meer duidelijkheid over de mate van betrokkenheid voor de initiatieven.

•           Terugdringen van het inhuren van dure externe adviseurs door de gemeente Maasgouw. Zoveel mogelijk kennis en kunde uit de eigen gemeente benutten en uitbreiden.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, of wilt u gewoon graag in contact komen? Volg ons op social media, of neem contact met ons op!